Programy

d) Fundacja Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Fundacja Honeste Vivere oferuje wsparcie działań powiatu na polu ochrony praw konkurencji i konsumenta. Naszym celem jest wspieranie i uzupełnianie działalności powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie i w formach zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami powiatów.

Działania Fundacji w tym zakresie obejmują:

  • udzielanie mieszkańcom osobiście, telefonicznie oraz interaktywnie informacji oraz porad w zakresie ochrony praw konkurencji i konsumenta, dzięki konsultacjom zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na trapiące ich pytania oraz uzyskać pomoc prawną i wsparcie w sytuacji gdy doszło naruszenia ich praw
  • udzielanie informacji o zadaniach realizowanych przez powiat w zakresie ochrony praw konkurencji i konsumenta; działania te z jednej strony stanowią promocję powiatu, z drugiej strony mają walor edukacyjny, zwiększając wiedzę mieszkańców odnośnie możliwości w zakresie ochrony przysługujących im praw konsumenta,
  • prowadzenie działań mających na celu ochronę poszkodowanych konsumentów, w szczególności na prośbę zainteresowanych mieszkańców prawnicy współpracujący z Fundacją mogą występować z roszczeniami do przedsiębiorców, zarówno polubownie jak i w drodze postępowania sądowego.