O fundacji

Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie. Głównym celem naszej działalności jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz krzewienie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
Nasze działania skierowane są m.in. do osób fizycznych, w szczególności do grup społecznych o najsłabszym dostępie do usług prawniczych. Dzięki wsparciu merytorycznemu prawników współpracujących z Fundacją prowadzimy działalność edukacyjną i konsultacyjną dzięki czemu zapewniamy równy start i wyrównujemy szanse na rynku.

Ponadto, Fundacja swoimi działaniami promuje również ideę przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom. Za cel postawiliśmy sobie zwiększenie konkurencyjności, wzmocnienie potencjału oraz wsparcie rozwoju gospodarczego przedsiębiorców, w szczególności mikro oraz małych przedsiębiorstw.

Celem Fundacji jest także niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia.
Fundacja działa również na polu ochrony praw konkurencji i konsumenta, oferując wsparcie działań powiatu oraz powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony tychże praw.